Qui som?

La Associació de Persones Sordes de Sabadell és una entitat sense ànim de lucre fundada i constituïda l’any 1959 registrada amb el número 3815, Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. A més és declarada d’utilitat pública el 22 de juny del 1993.

Les finalitats de l’Associació són:

Facilitar a tots els seus associats/des sords o persones sordes amb problemes de vista, els mitjans necessaris per aconseguir una integració social, laboral i familiar, en les millors condicions possibles.

Promoure contactes amb altres associacions afins, oferint als seus associats les activitats culturals, recreatives, educatives i esportives d’interès i en benefici de la seva formació i integració en tots els aspectes.

Per això promourà i organitzarà cursos de formació general, conferències, concursos culturals, competicions i participacions esportives, exposicions col·lectives i individuals, excursions d’interès, etc.

Orientar degudament als seus associats en totes aquelles activitats programades o recursos establerts, als quals puguin acollir-se i de les quals puguin beneficiar-se.

Reivindicar la total eliminació de les barreres de comunicació existents a la societat actual i reclamar la plena igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida ciutadana en general.

Col·laborar amb les administracions públiques locals per aconseguir els drets d’igualtat i millora de la qualitat de vida dels seus associats/des, procurant una total i plena integració d’aquests a la societat actual.

Desenvolupar les activitats lúdiques i culturals, encaminades a la integració i normalització de les persones sordes.

JUNTA DIRECTIVA:

Presidenta y coordinadora econòmica: Anna Reyes

Secretària General: Montserrat Lisa

Vocal de LSC: Juan Valenzuela