LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (LSC)

L’ Associació de Sords de Sabadell, és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1959 i membre de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). La finalitat de l’Associació no és solament acollir un grup de persones sordes unes hores setmanals, sinó que va encaminada a la disposició de serveis d’atenció, eliminació de barreres de comunicació, formació i inclusió de les persones sordes mitjançant les possibilitats que es troben a l’abast; en una paraula, aconseguir la total normalització de la seva vida social, cultural, familiar, laboral i ciutadana.

QUÈ ÉS LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA?

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua natural de les persones sordes de Catalunya, La seva existència es remunta a més de dos segles de trajectòria, encara que al llarg de la història se l´ha conegut amb diferents noms (gestos, mímica, llenguatge mímic, llenguatge de signes…)

Encara que l´Estat reconeix únicament el català i el castellà com a llengües oficials a Catalunya, en la nostra comunitat coexisteix des de fa segles una altra llengua: la llengua de signes catalana.

Contràriament al que sovint es creu, la llengua de signes no és universal i hi ha diferents llengües de signes en tot el món. Igual que succeeix amb les llengües orals, sovint les fronteres estatals no coincideixen amb les fronteres lingüístiques.

OBJECTIUS DELS CURSOS

– Facilitar la comunicació entre la població sorda i la resta de població.

– Contribuir a l’enriquiment multicultural i a la comprensió de les diferències humanes que convida a la col.laboració mútua entre la persona que hi sent i la que no hi sent, i facilita una participació social on tots en sortim beneficiats.

– Contribuir a eliminar de les barreres de comunicació existents a Catalunya.

– Promoure el coneixement i l’aprenentatge de la LSC i contribuir a la seva difusió.

ESTRUCTURA DELS CURSOS

L´aprenentatge de la (LSC) es duu a terme mitjançant cursos de 120 hores. En modalitat ordinària(d’ octubre a maig) o intensiva (de juliol a setembre);

A1: Introducció bàsica a la comunicació en LSC

A2: Gramàtica i lèxic de la LSC.

B1: Ampliaciò i aprofundiment de la LSC.

B2: Domini gramatical i habilitat de la LSC.

C1: Consolidació discursiva de la LSC

C2: Aprofundiment discursiva de la LSC

CONVALIDACIONS

Els cursos poden ser convalidats com a crèdits de lliure elecció, d’acord amb els convenis signats entre la FESOCA i diferents universitats catalanes.

Certificat d’Aprofitament expedit per la FESOCA conjuntament amb l´Associació de Sords de Sabadell.

A QUI S´ADRECEN?

A totes les persones, majors d´edat que hi estiguin interessades, tant en l´àmbit privat familiars de persones sordes, etc. Com professional: mestres d’educació especial, psicòlegs, logopedes, professionals sanitaris, treballadors de l’Administració pública, etc.

PROFESSORAT

Professorat sord altament qualificat per a l’ensenyament de la LSC i titulat oficialment per I´INCANOP (Institut Català de Noves Professions del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona).

C U R S O S (Premeu per accedir)